Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

ceenes
4133 3761
Reposted fromtotal1ty total1ty viaSapereAude SapereAude

June 06 2018

ceenes
9160 ea54

March 21 2018

ceenes
ceenes
5668 a060 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viazupson zupson
ceenes

March 20 2018

ceenes
ceenes
ceenes
1217 61eb
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj viazupson zupson
ceenes
7401 99cd
Reposted frompocalujmnie pocalujmnie viazupson zupson
ceenes
  I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viazupson zupson
ceenes
2972 c46c
Reposted fromMeneroth Meneroth viapocalujmnie pocalujmnie
ceenes
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viazupson zupson
ceenes
6505 79ab
ceenes
ceenes
ceenes
ceenes
ceenes
5447 ca85
Reposted frommuladhara muladhara viapocalujmnie pocalujmnie
ceenes
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek

July 28 2017

ceenes
Niedobrze jest, jeśli przywiązujesz do czegoś zbyt wielką wagę…
- Tego właśnie się nauczyłem. Jeśli coś staje się dla ciebie zbyt ważne, wtedy nic z tego nie wyjdzie.
— Tony Parsons, "Za moje dziecko"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...